Home Bestuur Lidmaatschap Pup Info Activiteiten Media
Clubblad Foto's Het Ras Herplaatsers Links Pdf bestanden inzien of downloadenHet hoe en waarom van de pupbemiddeling.

In het verleden heeft de N.L.T.C. de voorwaarden waaraan de mensen die een nestje willen fokken zich moeten houden niet in het clubblad of op de website gepubliceerd, aangezien het "alom bekend" was dat men daarvoor bij het secretariaat moest zijn of de persoon die de pupbemiddeling regelt.

En al zijn onze voorwaarden nauwelijks veranderd de afgelopen jaren, Inmiddels is er wel heel wat veranderd in de kynologie. Zo is er het Verenigings Fokreglement, het V.F.R., gekomen en hebben we een veel groter inzicht verworven in de mogelijke gevolgen van een kleine genenpoel.

De N.L.T.C. heeft er, juist gezien onze ontzettend kleine genenpoel n omdat de Raad van Beheer nogal eens van idee verandert en lange tijd dreigde met een rood kruis op de stamboom van puppen die niet exact gefokt waren volgens de regels van het V.F.R., er al in 2015 voor gekozen het V.F.R. zo ruim mogelijk te laten.

Echter om te zorgen dat de Lakeland zo gezond blijft als hij is en dat ook karakter en schoonheid behouden blijven zijn er aanvullende voorwaarden gesteld voor wie in aanmerking wil komen voor pupbemiddeling. Of beter gezegd, de oude voorwaarden voor pupbemiddeling zijn blijven gelden, maar in het V.F.R. zijn bijvoorbeeld geen eisen gesteld dat er per s met de hond geshowd moet zijn. Dit om te voorkomen dat als bijvoorbeeld iemand niet goed in het trimmen is, maar wel een geweldige hond heeft, deze hond dan uitgesloten zou moeten worden van de fok.
Bij de voorwaarden voor de pupbemiddeling dient de hond wl geshowd te zijn f door het bestuur van de N.L.T.C. aangekeurd te zijn tijdens een clubdag. Tijdens een aankeuring wordt gekeken of de hond een geschikte kandidaat is om mee te fokken ongeacht of de vachtverzorging is zoals hoort voor het ras of niet.
Indien u uw hond wilt laten aankeuren, kunt u daarvoor contact opnemen met .

Op deze manier kan er, indien noodzakelijk, van deze regels afgeweken worden indien het bestuur dat verantwoord of zelfs gewenst vindt zonder nadelige consequenties voor de fokker.

Indien fokkers zich niet aan de regels voor de pupbemiddeling wensen te houden, maar zich wel houden aan het V.F.R. en de voorwaarden van de Raad van Beheer, dan zijn zij daar volkomen vrij in en ook dit zijn goede puppen.

Echter puppen die bemiddeld worden door de N.L.T.C. dienen aan de hoogste norm te voldoen. Puppen met het zogenaamde gouden randje, zoals de Raad van Beheer het noemt.

Het bestuur heeft besloten om deze regels voortaan te publiceren op onze website. Zie hieronder.

Verder heeft wie fokt een bewijs van lidmaatschap van de N.L.T.C. nodig. Dit kan gratis worden opgevraagd bij de secretaris .Voorwaarden voor het verkrijgen van pupbemiddeling.

De voorwaarden bestaan uit twee delen, A en B:

A. Inleveren per mail of post ter beoordeling bij de secretaris , bij voorkeur vr de dekking, maar in ieder geval uiterlijk drie weken na de dekking:

- een kopie/scan van de stamboom van zowel de reu als de teef en eventueel van een tweede reu.
- Scan of kopie van de behaalde showkwalificaties van zowel de teef als de reu
Minimaal 3 keer zeer goed voor de teef
Minimaal 3 keer uitmuntend voor de reu

- In plaats van behaalde showkwalificaties is het ook mogelijk om een bewijs van aankeuring door de N.L.T.C. te overleggen
- De te fokken combinatie dient te voldoen aan de drie generatie regel, d.w.z. dat er op de stamboom van de te voorziene pups gn dubbelingen mogen voorkomen.

De kosten voor pupbemiddeling bedragen op dit moment 50 euro per jaar. Eventueel kan ook gekozen worden voor een advertentie in het clubblad van minimaal 50 euro, indien er afdoende ruimte is in het clubblad, te bepalen door de redactie van het clubblad. U kunt het bedrag overmaken op IBAN: NL43RABO0327366230 t.n.v. de N.L.T.C. o.v.v. pupbemiddeling.

B. De fokker dient de geboorte van de pups tijdig door te geven bij de pupbemiddeling, maar in ieder geval niet later dan tien dagen na de geboorte, met de volgende informatie:
- Exacte geboortedatum
- Aantal pups
- Geslacht van de pups
- Vachtkleur van de pups

De fokker dient tevens aan de pupbemiddeling door te geven wanneer er pups zijn gereserveerd, dan wel geplaatst. Het is niet de taak van de pupbemiddeling om hier achter aan te moeten gaan. Mocht uw teef onverhoopt leeg zijn gebleven of de pups overleden, geef dit dan a.u.b. ook door.

Het bestuur houdt zich het recht voor indien men zich niet aan de voorwaarden houdt om pupbemiddeling te weigeren, hetzij voor dat betreffende nest (bij voorwaarden A) of voor een volgend nest (bij in gebreke blijven van de voorwaarden B), of wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat de combinatie niet verantwoord gefokt is, de dieren niet goed verzorgd worden f de puppen niet op de juiste wijze opgefokt en gesocialiseerd worden.

Wanneer een fokker meer dan vijf jaar actief is als fokker binnen de rasvereniging en zes of meer nesten heeft gehad bij twee of meer teven kn het bestuur besluiten, wanneer daar gegronde redenen voor zijn, af te zien van de verplichting tot een of meer van de bovengenoemde regels onder A.

Namens het bestuur,
Medea Dekker,
secretaris.


De N.L.T.C. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gezondheid en kwaliteit van de door haar bemiddelde honden.